Phật học Apps

Phật Học Phổ Thông Khóa 1 APK

1.0(1)

Phật Học
" Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là...
Kinh A Di Đà APK

9.0(9)

Phật Học
A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh. Đây là một trong ba...