Description

Oficjalna aplikacja mobilna e-Dziennik & Synergia dostępna na smartfony oraz tablety zawiera widoki prezentujące:
• wszystkie najważniejsze dane dotyczące dnia bieżącego i kolejnego;
• oceny z podziałem na przedmioty oraz z możliwością dostępu do szczegółowego opisu każdej z nich, a także średnie ocen;
• odnotowane nieobecności Ucznia;
• kalendarz klasowy zawierający m.in ważne wydarzenia z życia szkoły, sprawdziany, zastępstwa;
• tablicę szkolnych ogłoszeń;
• bieżący plan lekcji z informacjami o zastępstwach i przesunięciach zajęć;
• Szczęśliwy numerek losowany każdego dnia w szkole (opcja może zostać wyłączona przez szkołę).

Dodatkowymi zaletami aplikacji są:
• obsługa technologii push – natychmiastowe wysyłanie powiadomień w momencie dodania do systemu nowych danych;
• szybkie przeglądanie danych bez konieczności logowania się przy każdym uruchomieniu aplikacji (wystarczy jednokrotna weryfikacja loginu i hasła);
• obsługa dowolnej liczby kont za pomocą jednej aplikacji;
• możliwość przeglądania danych bez dostępu do Internetu (praca w trybie offline).

Korzystanie z aplikacji mobilnej e-Dziennik & Synergia, jak również ze standardowej wersji konta dostępnej przez przeglądarkę WWW, wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu korzystania z systemu e-Dziennik lub rozwiązania LIBRUS Synergia. Regulamin ten dostępny jest na stronie https://dziennik.librus.pl.

Aplikacja prezentuje dane, które zostały wprowadzone do bazy danych e-Dziennika lub rozwiązania LIBRUS Synergia przez szkołę. Częstotliwość, zakres danych oraz terminowość ich wprowadzania jest tożsama z wersją WWW systemu i zależy wyłącznie od szkoły.

Official'll send you an e-Journal & Synergy available on smartphones and tablets contain views showing:
• all the data on the current day and the next;
• assessment of the division into subjects and with access to the detailed description of each of them, as well as average scores;
• Student absences recorded;
• Calendar class contains m.in important events in the life of the school, tests, substitution;
• School board announcements;
• the current timetable with information about the course substitutions and transfers;
• Happy quickie randomized each day at school (can be turned off by the school).

Additional advantages of the application are:
• Support for push technology - immediately send notifications when adding new data to the system;
• quick view data without having to log in each time you start the application (Single Sign On verification simply login and password);
• Support for any number of accounts with a single application;
• the ability to view data without access to the Internet (work offline).

Using a mobile application e-Journal & Synergy, as well as with the standard version of the account accessed through a Web browser, requires the approval of the Rules of the use of the e-Journal or solutions LIBRUS Synergy. These rules are available on the website https://dziennik.librus.pl.

The application presents the data that has been entered into the database or e-Journal LIBRUS Synergy solution by the school. The frequency, scope and timeliness of the data input is the same as the web version of the system and depends only on the school.

App Information e-Dziennik & Synergia

 • App Name
  e-Dziennik & Synergia
 • Package Name
  pl.devcraft.edziennik
 • Updated
  2015-09-09
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.0.4
 • Developer
  librus+sp.+z+o.o.
 • Installs
  500,000 - 1,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Strategy
 • Developer
 • Google Play Link

e-Dziennik & Synergia Version History

Select e-Dziennik & Synergia Version :
 • 1.0.0.4 (4)
 • e-Dziennik & Synergia 1.0.0.4 (4) APK File

  Publish Date: 2015-09-09
  Requires Android: Android 4.0.3 and up
  File Size: 2 MB (APK file)
  File APK Md5: ce5b03f6410827fb7ac7b6569bdd567d
  File APK Sha1: 68699c74cc58c94b2a8fa779851e3406c80aaa6c
  APK Signature: 81a70fcc736caba7d19e3601999fa7872e707426
  What's new :
  Usunięcie problemów zgłoszonych przez użytkowników.

Librus Sp. z o.o. Show More...

e-Dziennik & Synergia APK

1.0.0.4(4)

Librus Sp. z o.o.
Oficjalna aplikacja mobilna e-Dziennik & Synergia dostępna na smartfony oraz tablety...

Top Apps Show More...

Skype - free IM & video calls APK

7.20.0.411(118751643)

Skype
Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice or video call—all for...
Google Photos APK

2.2.0.135750339(499884)

Google Inc.
Google Photos is a new photo gallery from Google, made for the way you take photos today. Your...
Viber APK

6.6.0.888(120251)

Viber Media S.à r.l.
Viber is a messenger that is as fast & easy as texting – only for FREE! Viber messenger...
Dropbox APK

21.1.2(2110200)

Dropbox, Inc.
Dropbox is the place for your photos, docs, videos, and other files. Files you keep in Dropbox...
Google Street View APK

2.0.0.135406720(26993)

Google Inc.
Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations such as museums,...
LINE: Free Calls & Messages APK

6.7.2(15060702)

LINE Corporation
LINE reshapes communication around the globe, bringing you closer to your family, friends, and...
Twitter APK

6.19.0(6120026)

Twitter, Inc.
See what’s happening in the world right now. From breaking news and entertainment, sports and...
Clean Master (Boost & AppLock) APK

5.14.4(51446932)

Cheetah Mobile
The most trusted and safe Android optimizer, junk file cleaner, speed booster, battery saver...